economie guldensporencollege tweede graad

4 humane wetenschappen

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De studierichting

Humane wetenschappen is een sterk theoretische richting. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

Je krijgt een groot pakket filosofie waarin je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. In kunstbeschouwing leer je kijken en luisteren naar kunst. Zo kan je na deze opleiding de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Je maakt tenslotte kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse; zowel talen, wetenschappen, wiskunde en de brede maatschappelijk vakken interesseren je. Je hebt specifiek interesse voor filosofie, sociologie, psychologie én kunstbeschouwing.

Domeinoverschrijdend doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting; richtingen zijn er vaak ‘tweepolig’. De richting economie-moderne talen bijvoorbeeld hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Lessentabel

Vak 4de jaar
godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 4
Wiskunde 4
biologie 1
chemie 1
fysica 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
eco. en maatsch. vorming
kunstbeschouwing 2
filosofie 2
socio- en psychologie 3
artistieke vorming 1
Totaal 32

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn humane wetenschappen en welzijnswetenschappen.

Ontdek de huidige richtingen