5 Grieks - wiskunde

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

Grieks-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en een pakket gevorderde wiskunde.

Je hebt interesse voor de klassieke taal en cultuur. Je bent geboeid door wiskunde en bent er graag mee bezig. Je beschikt over voldoende abstractievermogen en voorkennis vanuit het 4e jaar. 

Typisch voor deze richting

 • In de component Grieks gaat de aandacht naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
 • Je ontdekt en interpreteert de boodschap en de vormgeving van meesterwerken van de Griekse literatuur. De Griekse auteurs zijn de grondleggers zijn van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. 
 • De wiskundelessen vragen voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Redeneervaardigheid en probleemoplossend denken zijn erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken. We stimuleren onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid.
 • In het vak informaticawetenschappen leer je over algoritmen en programmeren en modelleren en simuleren.
 • In deze studierichting zijn er ook 4 uren wetenschappen voorzien in het 5e en het 6e jaar: biologie, chemie en fysica. 
 • Door de combinatie van klassieke talen, de gevorderde wiskunde en de uitgebreide wetenschappen, is dit een zeer uitdagende en brede studierichting die alle mogelijkheden biedt voor verdere studies. 
 • Leerlingen kunnen hun pakket van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de keuzes in de vrije ruimte. Zie 'Extra's'.
 • Leerlingen die zich voorbereiden op het toegangsexamen (tand)arts kunnen inschrijven voor de extra sessies die de leraren wetenschappen geven op de campus. 
 • Leerlingen kunnen hun pakket wetenschappen nog verder uitbreiden door in de vrije ruimte in het 6e jaar te kiezen voor anatomie, biochemie etc. Zie Extra's.
Grieks parthenon

Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting. Richtingen zijn er vaak 'tweepolig'. De richting economie-moderne talen hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Extra's

In je lessentabel vind je het vak Module. Wat is dat precies?

Module is een uniek vak dat je alleen bij ons kan volgen. Het is een vak vol variatie waarin we je stimuleren om kritisch na te denken en om je grenzen te verleggen. Doorheen het jaar werk je samen met verschillende coaches en met verschillende medeleerlingen. Je maakt kennis met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denk na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger onderwijs.

Module

In het eerste trimester worden je onderzoeksvaardigheden aangescherpt. Je start als junior researcher en werkt met je team een theoretische casus uit. Dat is een actueel thema dat aansluit bij je leefwereld. Op het einde van je onderzoek bundel je alle bevindingen en deel je die met andere onderzoeksteams in een open debat waarbij ieder team zijn resultaten voorstelt en kritische vragen beantwoordt.
In het tweede trimester kies je ofwel MOOC, ofwel Society Hacks ofwel EYP.

 • Binnen MOOC volg je een trimester lang een Massive open online cursus naar keuze, in samenwerking met verschillende universiteiten. Een MOOC volg je individueel en is Engelstalig.
 • Kies je voor SOCIETY HACKS, dan zet je je onderzoeksvaardigheden in op een praktische manier.  Je ontwikkelt in team een dienst of product voor een externe partner. Dit traject is Nederlandstalig.
 • Kies je voor EYP (European Youth Parliament), dan stap je in een simulatie van de werking van het Europees parlement. Je houdt van debatteren en je hebt interesse voor de actualiteit. Dit project is Engelstalig. Het kadert in een groter geheel van internationalisering op onze campus.

In het derde trimester bundel je alle vaardigheden en werk je aan je financiële geletterdheid. Je verwerft inzicht in het hoger onderwijs en je toekomst.  

8 uur wiskunde

Je volgt als 6 uur wiskunde en je wil je er nog verder in verdiepen? Deze cursus doet je de wondere wereld van de wiskunde achter alledaagse dingen ontdekken. We verdiepen ons in de logica en in de wereld van spionage en beveiliging. Dit kadert in Junior College wiskunde van de K.U. Leuven en gebeurt in samenwerking met de KULAK.

Deze cursus kies je voor het hele schooljaar. Ze is bedoeld voor de echte liefhebbers van wiskunde en voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In het zesde jaar kan je een nieuwe keuze maken, zie 'keuzecursussen'.

Leerlingen die kiezen voor deze extra wiskunde in het vijfde jaar, hebben het vak Module niet.

Keuzecursussen

Alle laatstejaars in de doorstroomfinaliteit kunnen 2 uur per week zelf invullen! Zo stel je als het ware zelf je programma samen.

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken die je telkens zelf invult door te kiezen uit een ruime waaier aan keuzecursussen zoals anatomie, recht, statistiek, filosofie, sociologie, economie, verpleegkunde, Italiaans, Spaans, wiskunde, design, kunst,...

Deze keuzecursussen organiseren we vaak in samenwerking met de hogescholen en/of universiteiten. Ze laten je proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, ze willen een hulp zijn bij je studiekeuze en ze geven je alvast een voorsprong. 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 2 1
fysica 1 2
wiskunde 6 6
informaticawetenschappen 0 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 3
Engels 2 2
Frans 3 3
Grieks 4 4
module of extra wiskunde 2 0
keuzecursussen 0 2

Wat erna

De richting Grieks-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. Het is een breed algemeen vormende richting. De verdere keuzemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.
Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren!