Wie is wie?

 

Sigrid Vansteenkiste

directeur campus Zuid
E-mail

Els Witdouck

administratief medewerker - schoolrekening - aanvraag studietoelage, afwezigheden, doktersbriefjes... - houdt toezicht op speelplaats en in de refter van de "broodjes"
E-mail

Johan Allegaert

opvoeder - toezicht in morgen- en avondstudie - afwezigheden, doktersattesten, lockers... - wil je een warme maaltijd? Inschrijven kan dagelijks.
E-mail

Johan Allegaert

leerlingenbegeleider Krysantenlaan
E-mail

Jenny De Neve

leerlingenbegeleidster Beekstraat
E-mail

Anuschka Declerck

Zorgcoördinator
E-mail

Dominique Decock

Coördinator
E-mail

Onze school voert een zorgbeleid. De opvolging en begeleiding van de leerlingen gebeuren door de vakleraren en in het bijzonder door de klassenleraar. Bijkomende begeleiding om de leef- en leerwinst van de leerling te verhogen, wordt geboden door de opvoeder en de leerlingenbegeleider.

Op regelmatige tijdstippen overlegt de cel leerlingenbegeleiding (directie, leerlingenbegeleider, opvoeder en CLB-medewerker) hoe ze de individuele leerling kan bijstaan, zowel in zijn studiehouding als op socio-emotioneel vlak.

Ook u kunt gratis een beroep doen op de medewerker van het CLB. U kunt een brede waaier aan informatie bij hen verkrijgen:

  • algemene informatie,
  • hulp en begeleiding op het vlak van leren en studeren,
  • het maken van goede studiekeuzes,
  • vragen rond lichamelijke ontwikkeling en gezondheid,
  • het zich goed voelen thuis, op school en bij vrienden.

CLB Groeninge werkt nauw samen met de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding pas verder als de leerling ouder dan twaalf jaar hiermee instemt.

Zowel school als CLB houden bij het doorgeven en gebruik van leerlinggegevens rekening met het beroepsgeheim, deontologie en de wet op de privacy.

Begeleidingsinformatie uit het CLB dossier is relevant voor de school als die bijdraagt tot het optimaal uitvoeren van de leerlingenbegeleiding.

Adres 

Als ouder en als leerling kan je buiten de school terecht bij:
 
                                 

Ann Devlieghere

Maatschappelijk werker CLB Groeninge
E-mail

 

Wie is de ouderraad?

10 à 15 enthousiaste ouders verdeeld over alle graden
10 à 15 aanspreekpunten
één spreekbuis voor alle ouders
ouders voor ouders en kinderen

Wat is de ouderraad?

Binnen de secundaire afdeling van het Guldensporencollege zuid is een oudervereniging actief.
Wat willen we?
We willen een "klankbord" zijn voor de ouders en brengen dit onder de aandacht van leerkrachten en directie.
Op onze vergaderingen proberen we een dialoog op gang te brengen om te zoeken naar de beste oplossing.
We willen "informatie" brengen. Hiertoe organiseren we (gratis) thema-avonden.
We werken hiervoor samen met het oudercomité van de basisschool zuid en de oudercomités van de secundaire scholen 
collegewijk en Kaai. Op deze manier bieden we een brede waaier aan informatie en groeit het samenhorigheidgevoel
binne deze scholen.
We willen "support" geven aan de school. We werken samen met directie en personeel en steunen talrijke activiteiten

- de (familie)quiz " de krak van de Zuid " (maart)

- opendeurdag, uitwuif 4de jaar,...

We bieden ook financiële ondersteuning. We sponsoren jaarlijks het afscheidscadeau van het vierde jaar en 
financieren een aantal schoolse projecten zoals aankoop ICT-materiaal, verfraaiing speelplaats en dergelijke meer.

De leerlingenraad

Vier tot vijf keer per schooljaar wordt de leerlingenraad georganiseerd.
Daarin zetelen de klasverantwoordelijken, de directeur Mevr. Vansteenkiste, Mevr. Monserez en Mevr. Debrauwere. De bedoeling is om te weten wat er in de klassen leeft, om samen dingen te organiseren of te evalueren.

Een week voor de vergadering worden de klasverantwoordelijken uitgenodigd en krijgen zij een blad waarop eventuele agendapunten genoteerd kunnen worden.
De dag voor de vergadering worden alle agendapunten verzameld bij de verantwoordelijke leerkrachten.

In de eerste plaats is het de klasverantwoordelijke die instaat voor het inzamelen en uitdelen van documenten in klas.
De klasverantwoordelijke heeft een zitje in de leerlingenraad, waar zij of hij samen met de vice-verantwoordelijke de klasgroep vertegenwoordigt.
Hij of zij zorgt dan ook voor de nodige feedback naar de klas toe, na de vergaderingen.
Ten slotte is hij of zij de spreekbuis tussen de klas en de leerkrachten, directeur of opvoeders.