5-6 humane wetenschappen

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

Humane wetenschappen is een sterk theoretische richting in de doorstroomfinaliteit. De richting combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.

Je bent sociaal en creatief en hebt een sterke interesse voor mens en maatschappij. Je denkt graag dieper na over situaties en dingen die soms evident lijken. Je kan je eigen mening vormen en uiten maar maar staat ook open voor die van anderen. Je houdt van interactie tijdens de les.

Typisch voor deze richting

  • In ‘sociale – en gedragswetenschappen’ leer je vanuit een theoretische benadering kritisch reflecteren over visies en thema's uit de wetenschapsgebieden : sociologie, psychologie, pedagogie, politieke wetenschappen en sociaal recht.  Je leert verbanden leggen tussen de mens met z’n gedrag en de samenleving als ruimere context.
  • In ‘maatschappij en media’ staan we stil bij de functies en macht van de massamedia in onze samenleving. We bekijken de communicatietechnieken en de valkuilen van (sociale) media en besteden aandacht aan maatschappelijk  belangrijke thema’s zoals verkiezingen, beeldvorming , trial by media, vrije meningsuiting… Ook verdiepen we ons in de rol van justitie in onze maatschappij.
  • In ‘filosofie’ heb je aandacht voor thema's en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie, metafysica en politieke filosofie.
  • Je leert in het vak ‘kunstbeschouwing’ kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
  • In wiskunde is er extra aandacht voor ‘statistiek’. Zo ben je goed voorbereid voor het hoger onderwijs.  
  • Leerlingen kunnen hun vakkenpakket in het 6e jaar uitbreiden met een pakket van 2 uur keuzevakken als economie, marketing, Spaans, Italiaans, wetenschappen etc. (zie extra's). 

Domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting. Richtingen zijn er vaak 'tweepolig'. De richting economie-moderne talen hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Extra's

In je lessentabel vind je het vak Module. Wat is dat precies?

Module is een uniek vak dat je alleen bij ons kan volgen. Het is een vak vol variatie waarin we je stimuleren om kritisch na te denken en om je grenzen te verleggen. Doorheen het jaar werk je samen met verschillende coaches en met verschillende medeleerlingen. Je maakt kennis met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger onderwijs.

Module

Een uniek en innovatief project voor leerlingen in de doorstroomrichtingen in het vijfde jaar, waarbij ze klasoverstijgend en zelfstandig werken aan creatieve onderzoeken en oplossingen voor maatschappelijke problemen.

In het eerste trimester volgen alle leerlingen een onderzoekstraject waarbij ze een maatschappelijk probleem in kaart brengen en oplossingen voorstellen. Ze vragen en krijgen feedback van externe partners. Tot slot presenteren ze hun resultaten tijdens een debat.

In het tweede trimester kunnen de leerlingen kiezen uit drie opties:

  • Society Hacks (een oplossing bedenken voor een ergernis in de maatschappij),
  • EYP (deelnemen aan het Europees jongerenparlement). Dit project is Engelstalig.
  • MOOC (online cursussen volgen over een persoonlijk interessegebied). Dit project is Engelstalig

In het derde trimester verbreden de leerlingen hun financiële kennis in een traject waarbij ze starten als student en eindigen als eigenaar van een privéwoning. Ze leren bij over studiekosten en stellen een budget en/of spaarplan op om op het eind van de maand alle rekeningen te kunnen betalen.

Leerlingen die een richting met minstens 6 uur wiskunde kozen, kunnen in plaats van module 2 uur per week extra wiskunde volgen. Ze verdiepen zich elk trimester in een nieuwe wiskundige discipline: in de logica, de wereld van de grafen en de cryptografie.

 

Keuzecursussen

Alle laatstejaars in de doorstroomfinaliteit kunnen 2 uur per week zelf invullen! Zo stel je als het ware zelf je programma samen.

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken die je telkens zelf invult door te kiezen uit een ruime waaier aan keuzecursussen zoals anatomie, recht, statistiek, filosofie, sociologie, economie, verpleegkunde, Italiaans, Spaans, wiskunde, design, kunst,...

Deze keuzecursussen organiseren we vaak in samenwerking met de hogescholen en/of universiteiten. Ze laten je proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, ze willen een hulp zijn bij je studiekeuze en ze geven je alvast een voorsprong. 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 2 3
statistiek 1 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
sociale- en gedragswetenschappen 4 4
filosofie 2 2
kunstbeschouwing 1 1
maatschappij en media 2 1
module 2 0
keuzecursussen 0 2
mens en samenleving 0 1

Wat erna

De richting humane wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na humane wetenschappen zijn uitgebreid.
Alleen verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke en sociale richtingen van het hoger onderwijs: psychologie, pedagogie, sociologie, geschiedenis, onderwijs, sociaal werk... De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren