5-6 taal- en communicatiewetenschappen

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

Taal- en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en communicatiewetenschappen.

Je hebt een sterke interesse voor taal en communicatie. Je hebt een kritische geest en hebt belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken Je wil je verder ontwikkelen in de communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De verdieping in taaltechnologie en taalkunde is een uitdaging.

Typisch voor deze richting

  • De nadruk ligt op de talen; Je hebt een uitgebreid pakket moderne vreemde talen nl. Frans, Engels en Duits. 
  • Onderwerpen die aan bod komen zijn taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, de relatie tussen taaluitingen en gebruikers, taalvariatie, tekst opbouw, communicatievaardigheden etc. 
  • Verder komt ook de introductie tot de taaltechnologie aan bod. 
  • Je leert communicatie en (massa)media wetenschappelijk en kritisch te benaderen. 
  • Deze studierichting is inhoudelijk verwant aan de studierichting moderne talen (domeinoverschrijdende doorstroom). In beide richtingen ligt de nadruk op taal en is er dezelfde ambitie voor de vreemde talen Frans, Engels en Duits. De 2 grootste verschillen zijn de volgende: in moderne talen is er veel aandacht voor literatuurstudie en staat Spaans als vierde moderne vreemde taal op het programma. In de taal- en communicatiewetenschappen is er geen doorgedreven literatuurstudie en geen verplichte cursus Spaans. Maar die taal kan wel gekozen worden als keuzevak in het zesde jaar. (zie Extra)

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeingebonden geeft enerzijds weer tot welk domein de studierichting behoort. Daarnaast geeft ze ook richting voor de verdere studieloopbaan. Taal- en communicatiewetenschappen behoort tot het domein 'Taal en cultuur'. In het hoger onderwijs is het dan ook logisch om eveneens een richting binnen dit domein te volgen.

Extra's

In je lessentabel vind je het vak Module. Wat is dat precies?

Module is een uniek vak dat je alleen bij ons kan volgen. Het is een vak vol variatie waarin we je stimuleren om kritisch na te denken en om je grenzen te verleggen. Doorheen het jaar werk je samen met verschillende coaches en met verschillende medeleerlingen. Je maakt kennis met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger onderwijs.

Module

Een uniek en innovatief project voor leerlingen in de doorstroomrichtingen in het vijfde jaar, waarbij ze klasoverstijgend en zelfstandig werken aan creatieve onderzoeken en oplossingen voor maatschappelijke problemen.

In het eerste trimester volgen alle leerlingen een onderzoekstraject waarbij ze een maatschappelijk probleem in kaart brengen en oplossingen voorstellen. Ze vragen en krijgen feedback van externe partners. Tot slot presenteren ze hun resultaten tijdens een debat.

In het tweede trimester kunnen de leerlingen kiezen uit drie opties:

  • Society Hacks (een oplossing bedenken voor een ergernis in de maatschappij),
  • EYP (deelnemen aan het Europees jongerenparlement). Dit project is Engelstalig.
  • MOOC (online cursussen volgen over een persoonlijk interessegebied). Dit project is Engelstalig

In het derde trimester verbreden de leerlingen hun financiële kennis in een traject waarbij ze starten als student en eindigen als eigenaar van een privéwoning. Ze leren bij over studiekosten en stellen een budget en/of spaarplan op om op het eind van de maand alle rekeningen te kunnen betalen.

Leerlingen die een richting met minstens 6 uur wiskunde kozen, kunnen in plaats van module 2 uur per week extra wiskunde volgen. Ze verdiepen zich elk trimester in een nieuwe wiskundige discipline: in de logica, de wereld van de grafen en de cryptografie.

 

Keuzecursussen

Alle laatstejaars in de doorstroomfinaliteit kunnen 2 uur per week zelf invullen! Zo stel je als het ware zelf je programma samen.

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken die je telkens zelf invult door te kiezen uit een ruime waaier aan keuzecursussen zoals anatomie, recht, statistiek, filosofie, sociologie, economie, verpleegkunde, Italiaans, Spaans, wiskunde, design, kunst,...

Deze keuzecursussen organiseren we vaak in samenwerking met de hogescholen en/of universiteiten. Ze laten je proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, ze willen een hulp zijn bij je studiekeuze en ze geven je alvast een voorsprong. 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 5 5
Engels 4 4
Frans 4 4
Duits 2 3
wiskunde 2 3
natuurwetenschappen 2 1
communicatiewetenschappen en taaltechnologie 3 2
media en actualiteit 1 1
module 2 0
keuzecursussen 0 2
mens en samenleving 0 1

Wat erna

De richting taal- en communicatiewetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een academische bachelor in het domein van de communicatie of een professionele bachelor naar keuze. 
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident. 

De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren