Aanbod

Richting Campus
2A Grieks - Latijn
Plein Zuid Harelbeke
2A Latijn
Plein Zuid Harelbeke
2A STEM - technieken
Zuid Harelbeke Gullegem
2A STEM - wetenschappen
Plein Zuid Harelbeke Gullegem
2A economie en organisatie
Plein Zuid Harelbeke Gullegem
2A maatschappij en welzijn
Plein Harelbeke
2A moderne talen en wetenschappen
Plein Zuid Harelbeke Gullegem
2B STEM - technieken
Zuid Harelbeke Gullegem
2B maatschappij en welzijn - economie en organisatie
Plein Harelbeke